9 Ιαν 2011

Συμπλήρωση του τετραγώνου

Ένας από τους τρόπους που διδάσκονται στο σχολείο για την επίλυση μίας τριωνυμικής εξίσωσης περιλαμβάνει τη "συμπλήρωση του τετραγώνου". Ας πούμε ότι θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση x2 + 6x - 7 = 0. Τότε συμπληρώνουμε το τετράγωνο ως εξής:
x2 + 6x - 7 = x2 + 2⋅3⋅x + 32 - 32 - 7 = (x+3)2 - 16.
Αυτό που κάναμε είναι να προσθέσουμε τον όρο 32, ώστε να συμπληρώσουμε το τετράγωνο του x+3. Έτσι η αρχική εξίσωση γίνεται
(x+3)2 = 16
από όπου παίρνουμε τελικά τις λύσεις x = 1,-7. Η παραπάνω διαδικασία δεν οδηγεί πάντα σε (πραγματική) λύση, αφού για να έχει λύση η αx2 + βx + γ = 0, πρέπει η διακρίνουσα β2 - 4αγ ≥ 0.

Σχήμα 1.
Στο Σχ. 1 φαίνεται μία γεωμετρική επίλυση της εξίσωσης
x2 + βx = γ για β,γ ≥ 0.
Το χωρίο E1 είναι ίσο με x2 (το x είναι ακόμα άγνωστο) και τα E2, E3 είναι ίσα με ½βx άρα E1 + E2 + E3 = x2 + βx και αυτό θέλουμε να είναι ίσο με γ. Τα E1, E2, E3 σχηματίζουν ένα λειψό τετράγωνο η συμπλήρωση του τετραγώνου γίνεται στην κυριολεξία: με την προσθήκη του γωνιακού τετραγώνου με εμβαδό Ε4 = ¼β2. Το εμβαδό του μεγάλου τετραγώνου είναι (x+½β)2 και συγχρόνως γ + ¼β2. Για να είναι η ποσότητα αυτή εμβαδό, θα πρέπει γ + ¼β2 ≥ 0 (αυτή είναι η συνθήκη της μη-αρνητικότητας της διακρίνουσας).

Δηλαδή αν γ + ¼β2 ≥ 0 , τότε υπάρχει τετράγωνο με εμβαδό γ + ¼β2 και πλευρά x+½β και το πρόβλημα έχει λύση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στη γεωμετρική επίλυση απαιτούμε β,γ ≥ 0, το αποτέλεσμα ισχύει για οποιαδήποτε β, γ (αρκεί γ + ¼β2 ≥ 0).

Πηγή: Journey into Mathematics: An Introduction to Proofs του J. J. Rotman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου