Εξσώσεις και σύμβολα με HTML

Εκθέτες και δείκτες

Για να δημιουργήσουμε έναν εκθέτη σε post ή comment αρκεί να βάλουμε το τον εκθέτη ανάμεσα σε <sup> και </sup>. Για παράδειγμα το x<sup>2</sup> θα εμφανίσει x2. Αντίστοιχα για δείκτες πρέπει να περικλείσουμε το δείκτη σε <sub> και </sub>: a<sub>n</sub> θα εμφανίζει x2

Ειδικοί χαρακτήρες

Οι ειδικοί χαρακτήρες στην HTML ονομάζονται οντότητες (entities) και έχουν τη μορφή &xxx;, όπου xxx είναι μία σειρά από λατινικούς χαρακτήρες (όχι απαραίτητα τρεις). Για παράδειγμα το &ge; δίνει το σύμβολο ≥ (το ge είναι σύντμηση του greater or equal. Ανάλογα έχουμε &gt; (greater than) για το >, &le για το ≤, κ.ο.κ. Μερικά χρήσιμα σύμβολα (με αλφαβητική σειρά για ευκολότερη αναζήτηση) φαίνονται στον πίνακα στο τέλος αυτής της σελίδας.

Σύγκριση με LaTeX

Το πλεονέκτημα της χρήσης LaTeX είναι ότι μπορεί κανείς να εμφανίσει πολύπλοκες μαθηματικές παραστάσεις με κομψά μαθηματικά σύμβολα. Δυστυχώς όμως οι παραστάσεις αυτές είναι εικόνες (.gif), οι οποίες δεν ενσωματώνονται απόλυτα αρμονικά στο κείμενο. Υπάρχουν προβλήματα στις οριζόντιες αποστάσεις και την κατακόρυφη στοίχιση των εικόνων με το υπόλοιπο κείμενο.

Με τη χρήση οντοτήτων HTML το αποτέλεσμα είναι καλύτερο αλλά δεν μπορούμε να εμφανίζουμε πολύπλοκες μαθηματικές παραστάσεις.

Μαθηματικά σύμβολα και οι αντίστοιχες οντότητες στην HTML
ΠεριγραφήΟντότηταΣύμβολο
άθροισμα&sum;
ανήκει&isin;
άν και μόνον αν&hArr;
άπειρο&infin;
άρα&rArr;
για κάθε&forall;
γινόμενο&prod;
γωνία&ang;
γωνιώδης παρένθεση (αριστερή)&lang;
γωνιώδης παρένθεση (δεξιά)&rang;
δεν ανήκει&notin;
διάφορο&ne;
εκθέτης 1&sup1;¹
εκθέτης 2&sup2;²
εκθέτης 3&sup3;³
έπεται&rArr;
επί&middot;·
επί&sdot;
επί&times;×
ένωση συνόλων&cup;
εσωτερικό γινόμενο&middot;·
εσωτερικό γινόμενο&sdot;
ισοδύναμο&equiv;
κάθετο&perp;
κενό σύνολο&empty;
κλάσμα 1/2&frac12;½
κλάσμα 1/4&frac14;¼
κλάσμα 3/4&frac34;¾
μικρότερο&lt;<
μικρότερο ή ίσο&le;
μεγαλύτερο&gt;>
μεγαλύτερο ή ίσο&ge;
μοίρες&deg;°
όχι υποσύνολο&nsub;
περιέχεται&ni;
περίπου ίσο&asymp;
ρίζα&radic;
σε&rarr;
συν πλην&plusmn;±
συνεπάγεται&rArr;
τείνει σε&rarr;
τομή συνόλων&cap;
υπάρχει&exist;
υπερσύνολο&sup;
υπερσύνολο ή ίσο&supe;
υποσύνολο&sub;
υποσύνολο ή ίσο&sube;